Huishoudelijke Vergadering 2023

Deze werd gehouden op zaterdag 22 april in gebouw “Maranatha” bij de Julianakerk in Veenendaal.

Opening
De voorzitter, ds. J.H. Lammers heet de afgevaardigden van de verenigingen, belangstellenden, dhr J. van Reenen, die voor het verslag in het RD zorgt en dhr. L.H.de Kluijver, die de vormgeving van het nieuwe blad MANkracht verzorgd, hartelijk welkom. Er zijn 75 broeders aanwezig. We zingen Psalm 25 vers 4 en 6, waarna ds. J.H. Lammers voorgaat in gebed. We lezen Romeinen 8 vers 1-9. De meditatie gaat over Romeinen 8 vers 1: `Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest’. De lijn werd  getrokken naar ons jaarthema: ``Wandelen met God’’. Daarna zingen we Psalm 32 vers 1 en 4.

Jaarverslag van de secretaris
De secretaris ds. J. van Dijk, geeft een korte toelichting bij het jaarverslag 2022 – 2023.  

Jaarrekening 2022/begroting 2023
De penningmeester dhr. A. Kreijkes geeft uitleg over de exploitatierekening 2022 en over de begroting 2023. Verhelderingsvragen over de financiën werden gesteld en beantwoord. Eén vraag zal worden beantwoordt in een separate brief bij het tweede nummer van MANkracht.

Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie geeft via dhr. J. Tulp (MV Dordrecht) aan dat de jaarrekening goedgekeurd is en alles keurig op orde is.  

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Voor het nieuwe jaar zijn de mannenverenigingen ‘Schrift en Belijdenis’ te Papendrecht en ‘Calvijn’ te Oud-Alblas aangewezen als nieuwe kascontrolecommissie.
Mededelingen.
De voorzitter ds. J. H. Lammers geeft door dat de Toerustingsdag op 28 oktober a.s. gehouden wordt in de Dorpskerk te Hoevelaken en voor de lunch maken we gebruik van gebouw Rehoboth, naast de Kerk. Ook geeft hij aan dat de hoofdbestuursleden bezig zijn met afspraken te maken voor de streekbijeenkomsten in het seizoen 2023-2024.

Toelichting over het project ‘Continuïteit en toekomst bestendigheid’
Ds. J.M. Molenaar  vertelt over de totstandkoming van het blad MANkracht. Hij overhandigt een eerste exemplaar van MANkracht aan de voorzitter en aan dhr. L.H. de Kluijver. Hij geeft dhr. L.H. de Kluijver de gelegenheid om iets te vertellen over het proces van de vormgeving van ons nieuwe blad. Verder wordt de website vernieuwd, zodat er een goede afstemming komt tussen het blad MANkracht en de website.

Uitslag verkiezing hoofdbestuursleden.
De bestuursleden, ds. J. H. Lammers, ds. E. de Mots en ds. A. Snoek zijn herkozen. Ook zal worden geprobeerd om de vacature van 2de secretaris, ontstaan door het overlijden van broeder C.D. Groenendijk, weer op te vullen.

Rondvraag
Er wordt gevraagd naar een indeling van de Bijbelstudies voor het hele seizoen. Dit zal worden gegeven in de separate brief bij het tweede nummer van MANkracht.

Referaat door ds. J. van Dijk
Het referaat met de titel `Het nieuwe normaal’ gaat over Openbaring 6 vers 1-8. Na de pauze gingen we daarover in gesprek met elkaar. Het referaat wordt op de website van de Mannenbond gezet, zodat u en jij het na kunt lezen.

Collecte.
De collecte bracht op € 530,10

Sluiting
Ds. H.J.T. Lubbers sluit de vergadering  met gebed en we zingen psalm 89 vers 7 en 8.